Ekenäs Rotaryklubb satsade stort under verksamhetsåret 1991 - 1992 att bilda en rotaryklubb på Ösel i Estland. Klubbens strävanden kulminerade i charterfesten i Kuressaare 6.6.1992 med rotaryklubbarna Slite från Gotland och Ekenäs som fadderklubbar.

Inför charterfesten diskuterades i den dåvarande styrelsen utöver alla åligganden som ankommer en fadderklubb på vilket sätt man även kunde hjälpa själva ortsbefolkningen.

I april 1992 hade den västnyländska läkarföreningen,  Venylen, inbjudit kolleger från Ösel att besöka Västnyland för att bekanta sig med vår sjukvård.

Under besöket hölls ett symposium om diabetes och vid diskussioner med de estniska kollegerna framgick, att bristen på insulin var stor och p.g.a. detta tändes tanken på att starta ett insulinprojekt, som godkändes enhälligt i Ekenäs Rotaryklubb.

Er kommitté bestående av rotarybröderna Björn Sandbacka, Ove Eriksson och Carl-Johan Lindström fick i uppdrag att genomföra projektet, som gick ut på att förse tio insulindiabetiker på Ösel tre år framöver med insulin. Kostnaden på  årsnivå beräknades till ca. 16.000 mk.

I samband med charterfesten offentliggjordes insulinprojektet av den dåvarande presidenten Tauno Nordbäck.

 

Första insulinleveransen i september 1992

I egenskap av läkare och ordförande för projektet besökte undertecknad Kuressaare sjukhus i oktober 1992 för att redogöra för chefläkaren, diabetesläkaren och inre medicinska överläkaren om projektet och samtidigt informerades från sjukhusets sida om insulinets användning och fördelning bland diabetikerna. För att uppfölja projektet besöktes Kuressaare sjukhus fleragånger.

För att inte belasta Ekenäs Rotaryklubbs egen kassa för mycket informerades om projektet i andra rotaryklubbar både inom och utanför vårt eget distrikt för att erhålla eventuella bidrag.

Saaremaa Rotaryklubbs första president Tarmo Pikner informerade på sin resa till Australien om projektet. Senare efter en livlig korrespondens mellan Rotary Club of Hastings i Victoria och Ekenäs Rotaryklubb lovades därifrån ett understöd.  Månne det mångåriga ungdomsutbytet mellan australiska rota-ryklubbar och Ekenäs Rotaryklubb var en bidragande orsak?

Australien var med 

Den australiska rotaryklubben deltog inte enbart med insulin utan leverera de också ett stort antal testremsor och nålar till diabetikerna på Ösel.

I samband med den internationella rotary sommarfesten på Ösel 11.6.1994 visade Rotary club of Hastings, sin internationella humanitära hjälpvilja genom att överlåta insulin för tio diabetiker för drygt ett år, medfört av klubbens past president Georg James, som med hustru deltog i festen.

Många klubbar och Inner Wheel bidrog

Eftersom flera av ekenäsrotarianernas fruar är aktiva inom Hangö Inner Wheel klubb och denna årligen undersöder hjälpbehövande i samhället, informerade undertecknad om  projektet och  därefter överlämnade Hangö Inner Wheel klubb de oavkortade  intäkterna från klubbens gardenparty hos Mirja och Carl-Johan Lindström i maj 1993. Beloppet utgjorde hela 14.500 mk, för vilket insulin kunde inköpas till tio diabetiker för ett år.

Rotaryklubbarna Helsingfors-Hertonäs,  Esbo Centrum och Kimito har Samtliga bidragit med ett belopp för inköp av insulin för en diabetikers årsbehov.

Dessutom har Öselföreningen i Ekenäs bidragit med 5.000 mk, det finska läkemedelsföretaget Orion med 2.000 mk och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk med tio insulinpennor, ett stort antal nålar och testremsor.

Vår rotarybroder Nils Simberg bidrog med en summa motsvarande den traditionella "bägaren" med anledning av sin 70-års dag.

Efter att insulinprojektet hade kommit igång väcktes tanken att utöka hjälpen till ett större antal diabetiker. Vi anhöll om understöd från Rotary International men eftersom projektet hade startats före ansökan kunde den inte bifallas. Ett s.k. Matching Grant bidrag på 2.500 US dollar hade senare kunnat erhållas, om Ekenäs Rotaryklubb hade ställt upp med samma belopp. Vi hade redan startat höftledsprojektet på Ösel, varför vi beslöt att inte mera utöka eller fortsätta med insulinprojektet, då det i alla fall kunde genomföras enligt de ursprungliga planerna.

Ett stort tack till alla, som på det ena eller andra sättet understött det drygt treåriga insulinprojektet inom Ekenäs Rotaryklubb och samtidigt visat, att rotaryrörelsen även är en tjänande och hjälpande organisation.

Carl-Johan Lindström
kommitténs ordförande