Kommittéerna arbetar självständigt under ledning av sina ordförande. Kommittéerna stöds vid behov av president och styrelse. Kommittéordförandena dokumenterar kommittéernas möten så att verksamheten och medlemmarnas närvaro vidareförmedlas till klubbens sekreterare.

Administrationskommittén

  • Inger Holmberg

Alla praktiska arrangemang för veckomöten, fester och exkursioner

PR-kommittén

  • Bob Karlsson

All intern och extern kommunikation via webbplats och media, upprätthållande av arkiv och bordsstandar samt skötsel av ungdomsverksamhet.

Medlemskommittén

  • Peter Lindblom

Medlemskommittén ansvarar för medlemsrekrytering, -vård och – rådgivning, medtanke på att både nya och äldre medlemmar trivs och vill fortsätta vara aktivamedlemmar. Kommittén upprätthåller kontakten till de äldres råd och de nyas råd.Medlemskommittén analyserar också klassificeringstäckningen och presenterarklassifikationer som saknas i klubben.

Foundation

  • Ilkka Torstila

Serviceprojektkommittén

  • Christer Lindqvist

Valkommittén

  • Mats Lindholm

Valkommittén består av de fem senaste presidenterna och de nominerar styrelse för perioden 2018-2019. Valkommittén medverkar också i veckomötena genom att kort presentera ”Rotarynytt”, någonting aktuellt inom Rotarys verksamhet.

De äldres råd

  • Börje Thorström

Består av klubbens hedersmedlemmar. De äldres råd sammankommer för att ventilera frågor kring klubbens verksamhet för att presentera eventuella förslag som kan bidra till att öka motivationen för fortsatt medlemskap.